VTO: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

10/02/2015 18:07

– Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
– Thời gian thực hiện:
Lúc 8h, thứ 6 ngày 24/04/2015
– Địa điểm thực hiện: Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
– Nội dung cụ thể: 
+ Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch sản xuất năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014;
+ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2014 của BKS;
+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
+ Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2014 và đề xuất phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2015;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
+ Tiếp tục thực hiện các nội dung về đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014;
+ Các nội dung khác (nếu có)
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉthongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VTO lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 09/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã  được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.