SVI: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015, Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

11/02/2015 18:07

Lý do và mục đích:
–     Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
–     Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền.
1.     Tổ  chức ĐHCĐ thường niên năm 2015:
–     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
–     Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 3 năm 2015, cụ thể TCPH sẽ thông báo trong thư mời cổ đông.
–     Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa, đường số 7, KCN Biên Hòa 1, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
–     Nội dung họp:
+     Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015.
+     Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
2.     Tạm  ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014:
–     Tỷ lệ thực hiện :    10% ( 01 cổ phiếu – nhận 1.000 đồng)
–     Thời gian thanh toán : 20/03/2015
–     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức băng tiền tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền kể từ ngày 20/03/2015 tại Phòng kế toán Công ty CP bao bì Biên Hòa; đường số 7, KCN Biên Hòa 1,TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán SVI lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 09/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.