TJC: Thưởng cổ phiếu, Thực hiện quyền mua cổ phiếu

10/02/2015 18:07

– Lý do và mục đích:
1. Thưởng cổ phiếu
2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu 
Nội dung cụ thể:
1. Thưởng cổ phiếu: 
– Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 05 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu mới) 
– Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Trong quá trình phân bổ, cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo danh sách tại ngày chốt được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được thưởng cho Công đoàn Công ty nhằm đảm bảo số vốn tăng thêm sau phát hành đạt chẵn 12 tỷ đồng.
Ví dụ: Theo tỷ lệ phân bổ cổ phiếu thưởng 5:1, cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền sở hữu 112 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 22,4 cổ phiếu thưởng. Tuy nhiên số lượng cổ phiếu thưởng cổ đông này nhận được sẽ được làm tròn xuống là 22 cổ phiếu.
    – Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận Tải và Thương mại tại 01 Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân.
Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
– Số lượng chứng khoán phát hành: 2.400.000 cổ phiếu
– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 5:2 (05 cổ phiếu được hưởng 02 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
Khi chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền, số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn 1 đơn vị sẽ không được thực hiện.
Trong trường hợp cổ phiếu phát hành thêm không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán lần đầu.
Ví dụ: Theo tỷ lệ phân bổ quyền mua cổ phiếu 5:2, cổ đông có tên trong danh sách thực hiện quyền sở hữu 111 cổ phiếu sẽ được phân bổ 44,4 quyền mua cổ phiếu. Tuy nhiên số lượng quyền mua cổ phiếu thưởng cổ đông này được phân bổ sẽ được làm tròn xuống là 44 quyền mua cổ phiếu.
– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 10/03/2015 đến ngày 27/03/2015.
+ Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 10/03/2015 đến ngày 08/04/2015.
+ Cổ phiếu đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở của Công ty cổ phần Dịch vụ Vận Tải và Thương mại tại 01 Hoàng Văn Thụ – Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân.  
– Thông tin tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại
+ Số tài khoản: 17901-000000537-3
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng – TP Hải Phòng
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/ qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TJC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 06/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. 
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD. 

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU TJC 
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2015
Thời hạn Thành viên gửi Thông báo xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: 15h ngày 06/03/2015.       
Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày 10/03/2015 đến ngày 27/03/2015
Ngày Thành viên nộp Báo cáo tổng hợp chuyển nhượng quyền: 31/03/2015
Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 10/03/2015 đến ngày 08/04/2015.
Thời hạn Thành viên nộp Hồ sơ đặt mua cổ phiếu, chuyển tiền đặt mua cổ phiếu và thực hiện giao dịch đặt mua cổ phiếu trên hệ thống của VSD: 10/04/2015.
Tài khoản chuyển tiền đặt mua:+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành