PET: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015

09/02/2015 18:07

Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết)
Thời gian dự kiến thực hiện: 25/03/2015-10/04/2015
Địa điểm thực hiện: TP.Hồ Chí Minh (thời gian và  địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau)
Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015;
+Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán; mức cổ tức năm 2014;
+Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
+Thông qua thù lao của Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014; Đề xuất chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+Các vấn đề quan trọng khác.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán PET lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 05/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã  được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.