TIE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt

03/02/2015 18:07

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt.
Nội dung cụ thể:
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
Tỷ lệ thực hiện:    Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
Thời gian thực hiện: 24/04/2015
 Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị White Palace số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận.
 Nội dung chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
+ Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2014 và định hướng năm 2015.
+ Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2014 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015.
+ Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2014 của Trưởng BKS.
+ Tờ trình báo cáo về tỉ lệ phân phối lợi nhuận và tỉ lệ chia cổ tức năm 2014.
+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.    
Mọi thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được đăng tải trên website Công ty cổ phần TIE: www.tie.com.vn.
Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt:
Tỷ lệ thực hiện:    Đối với cổ phiếu phổ thông: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
Thời gian thực hiện: 15/04/2015
 Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần TIE số 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) từ ngày 15/04/2015 và xuất trình sổ cổ đông, CMND.         
Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn  đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TIE lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho CNVSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận : Chậm nhất vào 15h ngày 04/03/2015.
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, CNVSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.