REE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014, Trả cổ tức tạm ứng năm 2014 bằng tiền mặt

04/02/2015 18:08

Lý do và mục đích:            
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014
Trả cổ tức tạm ứng năm 2014 bằng tiền mặt
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014:
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian khai mạc dự kiến: 8 giờ sáng ngày 27/03/2015
Địa điểm thực hiện: Hội trường toà nhà Etown – Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Nội dung Đại hội:  tài liệu Đại hội sẽ được đăng lên website của Công ty (www.reecorp.com) trước ngày 13/03/2015.
Trả cổ tức tạm ứng năm 2014 bằng tiền mặt:
Tỷ lệ thực hiện: 16%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
Thời gian thực hiện: 01/04/2015
Địa điểm thực hiện:+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) từ ngày 01/04/2015. Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân bản gốc.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán REE lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/03/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.