VCT: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

06/02/2015 18:08

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 03/2015 (thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau)
– Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại tầng 7-D9- Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
– Nội dung đại hội: (Nội dung dự kiến cụ thể sẽ báo tới các cổ đông sau)
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư và kế hoạch đầu tư năm 2015;
+ Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quỹ tiền lương 2015.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán VCT lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 02/03/2015.
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. 
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.