BHC: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015

25/03/2015 17:04

Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015          
–     Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
–     Thời gian thực hiện : Ngày 15/05/2015 (Thứ Sáu)
–     Địa điểm thực hiện : Hội trường Công ty, đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
–     Nội dung họp :
+ Báo cáo kết qủa SXKD năm 2014; Tổng kết hoạt động SXKD 5 năm 2010-2014;
+ Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2015; Phương án SXKD 5 năm 2015-2019;
+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kiểm tra của BKS năm 2014;
+ Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2015-2020);
+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán BHC lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 22/04/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.