VIE: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

03/04/2015 17:04

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau:
Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính công ty 35/61 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
– Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014, kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
+ Giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hơp với Luật doanh nghiệp 2015;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 22/04/2015.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.