TTT: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Chi tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông bằng tiền.

03/04/2015 17:04

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Chi tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông bằng tiền.
Nội dung cụ thể:
1.  Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:
a.  Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
b.  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05 năm 2015
c.  Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty Cổ phần Khách sạn Hòa Bình Tây Ninh, địa chỉ: Số 436 Đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời đự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của phát luật.
d.  Nội dung họp:  
–  Thông qua báo cáo thường niên năm 2014 gồm:
+  Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
+  Kế hoạch tài chính Công ty năm 2015 (Bao gồm quỹ lương của Công ty năm 2015);
+  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;
+  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
+  Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán;
–  Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2014;
–  Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
–  Thông qua Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015;
–  Thông qua Tờ trình xin chủ trương quản lý khai thác Khách sạn Tỉnh ủy tại Tây Ninh;
–  Thông qua Tờ trình xin ủy quyền HĐQT chi cổ tức căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên;
–  Thông qua Tờ trình xin ủy quyền HĐQT bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2015 căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hiệu lực ngày 01/07/2015;
–  Thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016;
–  Các vấn đề quan trọng khác.
2.  Chi tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:
a.  Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
b. Thời gian thực hiện: Ngày 05/05/2015
c. Đại điểm thực hiện:
–  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
–  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 05/05/2015 tại Phòng kế toán – Tài vụ – Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, địa chỉ: Số 1253 Đường Cách Mạng Tháng 8, Khu phố Ninh Phước, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
+  Đối với pháp nhân: Xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền nhận cổ tức;
+  Đối với cá nhân: Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc Giấy ủy quyền nếu được ủy quyền nhận cổ tức;
+  Trường hợp nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu gửi cho Công ty Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản. Trong đó, cung cấp thông tin cổ đông, thông tin tài khoản nhận cổ tức kèm theo bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Đối với pháp nhân), Giấy chứng minh nhân dân (Đối với cá nhân).
          Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TTT lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 22/04/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.