KBT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

03/04/2015 17:04

Lý do và mục đích            : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời hạn thực hiện: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang, địa chỉ: số 501 Mạc Cữu, Phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2014, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 và một số nội dung quan trọng khác.
Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán KBT lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).
Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 20/04/2015
Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.