IFC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

09/04/2015 18:18

Lý do và mục đích:         Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Tỷ lệ thực hiện: 1:1
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
Địa điểm thực hiện: Tại hội trường Trung tâm Hội nghị số 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, Tp.HCM
Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
+ Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho CNVSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 04/5/2015
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.