TGP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

08/04/2015 18:18

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
– Tỷ lệ thực hiện:                1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện:         Dự kiến ngày 25/5/2015
– Địa điểm thực hiện:          Công ty sẽ thông báo sau
– Nội dung đại hội:         
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 04/05/2015
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.