KTS: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

09/04/2015 18:18

Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 5/2015 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau)
– Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, Km2, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
– Nội dung họp:
Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015.
Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành năm 2014, phương hướng nhiệm vụ 2015.
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, đã được kiểm toán.
Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014. Tờ trình của BKS về lựa chọn đơn vị Kiểm toán 2015;
Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2014; Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2014, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 27/04/2015
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.