VRC: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

15/04/2015 18:19

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Dự kiến 06/06/2015
Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo sau cho cổ đông
Nội dung họp:
–  Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014 và kế hoạch 2015;
–  Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
–  Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
–  Báo cáo thẩm tra về hoạt động của Công ty năm 2014 của Ban kiểm soát (BKS);
–  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2015;
–  Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
–  Tờ trình về cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014;
–  Báo cáo của HĐQT, BKS của nhiệm kỳ năm 2010-2014;
–  Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới năm 2015-2019;
–  Sửa Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp mới 2014;
–  Một số vấn đề khác.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 08/05/2015
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.