SBS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

17/07/2015 08:11

Lý do và mục đích  : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tỷ lệ thực hiện: 
+  Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
+  Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có
Thời hạn thực hiện : Dự kiến trong tháng 08/2015
Địa điểm thực hiện : Hội sở CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v phê duyệt đề án hợp nhất Công ty theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 16/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty Chứng khoán Sacombank – SBS.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/08/2015
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà  đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.