SDF: Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

17/07/2015 08:11

– Lý do và mục đích: 
1. Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền
2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
Nội dung cụ thể:
1.     Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền:
– Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
– Ngày thanh toán: 15/09/2015
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/09/2015. Cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Sổ cổ đông khi nhận cổ tức.
2.     Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
– Nội dung họp:
+ Quyết định phương án cơ  cấu lại Công ty.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/08/2015.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở  tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.