PTG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/07/2015 21:16

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: chậm nhất là ngày 30/09/2015
– Địa điểm thực hiện: CTCP May xuất khẩu Phan Thiết, 282 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
– Nội dung lấy ý kiến: Thống nhất thực hiện việc sáp nhập Công ty con là Công ty TNHH may Phú Long 2, địa chỉ: khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào Công ty TNHH may Phú Long, địa chỉ: khu phố Phú Trường thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc,  tỉnh Bình Thuận theo nguyên trạng tại thời điểm 31/12/2015.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 24/08/2015.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.