MBB: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng cổ phiếu

31/07/2015 21:16

– Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)
–  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân Đội quản lý.
Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1.234 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:3 thì số cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông là (1.234*3)/100 = 37,02 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 37 cổ phiếu.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng cổ phiếu tại Phòng Quản lý cổ đông Ngân hàng TMCP Quân Đội – Tầng 3, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Khi đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu người sở hữu cần mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 21/08/2015.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.