GCC: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

31/07/2015 21:16

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
Nội dung cụ thể:
Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền
+ Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
+ Ngày thanh toán: 03/09/2015
+ Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành từ ngày 03/09/2015 khi đến nhận cổ tức xuất trình CMND
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
+ Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 09/2015
+ Địa điểm nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Văn Phòng Công ty CP Văn hóa tổng hợp Bến Thành – Số 160 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Q.1
+ Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 18/08/2015.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.