PGT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/07/2015 21:16

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: 26/08/2015
– Địa điểm thực hiện: trụ sở Công ty
– Nội dung lấy ý kiến:
+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh để thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Công ty:
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Khách sạn;
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm: Giới thiệu lao động;
Hoạt động cấp tín dụng khác: Dịch vụ cầm đồ;
Hoạt động trung gian tiền tệ khác: Quỹ tín dụng nhân dân;
Cho thuê xe ô tô;
Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp đám cưới…) tổ chức sự kiện và các dịch vụ liên quan;
Lập trình máy tính;
Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính;
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác có liên quan đến máy tính;
Dịch vụ tư vấn du lịch.
+ Ủy quyền cho HĐQT Công ty sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với những quy định mới của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 18/08/2015.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.