SRF: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

25/09/2015 17:46

Lý do và mục đích : Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
Ngày thanh toán: Ngày 30/10/2015
Địa điểm thực hiện:
  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Người sở hữu điền thông tin vào phiếu đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo mẫu đăng trên website: www.searefico.com và gửi thông tin qua email: vkduc@searefico.com hoặc số fax: (08) 38226001 hoặc đường bưu điện về Công ty theo địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, chậm nhất ngày 28/10/2015. Trường hợp cổ đông không gửi thông tin tài khoản, Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký nhận cổ tức lần trước.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 19/10/2015
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.