DGW: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

25/09/2015 17:46

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2. Nội dung cụ thể:
a. Trả cổ tức bằng tiền mặt:
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 26/10/2015
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty: Lầu 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/10/2015. Quý cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân khi đến Công ty làm thủ tục.
b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:
– Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh phần thập phân sẽ được hủy bỏ.
– Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 19 cổ phiếu, số cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức là 19 x (3/10) = 5,7. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 5 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức tại Trụ sở Công ty: Lầu 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP.HCM vào các ngày làm việc trong tuần. Quý cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân khi đến Công ty làm thủ tục.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 15/10/2015
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.