PTI: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/10/2015 17:59

– Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 01/12/2015
Địa điểm thực hiện:
Văn phòng Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện – Tầng 8, tòa nhà 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
– Nội dung họp:
+ Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, cụ thể sửa đổi Điều 26 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện bổ sung thêm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
+ Thông qua việc mở rộng nội dung, phạm vi kinh doanh trong Giấy phép thành lập và hoạt động của PTI, cụ thể bổ sung ngành nghề “Kinh doanh bất động sản” trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng công ty.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 11/11/2015.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.