SCL: Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền; Trả cổ tức năm 2013, năm 2014 bằng cổ phiếu; Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

23/10/2015 17:59

– Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền, Trả cổ tức năm 2013, năm 2014 bằng cổ phiếu, Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
Nội dung cụ thể:
1. Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền:
Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
Thời gian thực hiện: 23/11/2015
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường tại Km28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương bắt đầu từ ngày 23/11/2015 (trừ ngày nghỉ) và xuất trình chứng minh nhân dân.
2. Trả cổ tức năm 2013 và năm 2014 bằng cổ phiếu:
Tỷ lệ thực hiện: 100:21 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền, 100 quyền được nhận 21 cổ phiếu mới) trong đó:
+ Trả cổ tức năm 2013: 6%/cổ phiếu
+ Trả cổ tức năm 2014: 15%/cổ phiếu
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được công ty hủy bỏ.
+ Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 498 cổ phiếu SCL tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 104,58 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, phần thập phân 0,58 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 104 cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
 – Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường – Km28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương và xuất trình chứng minh nhân dân.
3.Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
Mã quyền mua: MIRSCL151
Mã ISIN quyền mua: VNMIRSCL1519   

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 16/11/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 16/12/2015)
Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 3.000.000 cổ phiếu
Giá phát hành: 10.000 đồng
Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (01cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
+ Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 3:1, số cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu nhỏ hơn một đơn vị sẽ không được thực hiện.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 100 cổ phần, như vậy cổ đông A sẽ có 100 quyền mua. Tương ứng được mua thêm số cổ phiếu là 100 : 3 = 33,33 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được mua thêm là 33 cổ phiếu mới, số cổ phiếu lẻ là 0,33 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết: Số cổ phiếu dôi ra do làm tròn và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết và số cổ phiếu còn dư chưa được phát hành do các nguyên nhân khác (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 04/12/2015.
+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba.
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 11/12/2015.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường tại Km28+100m, Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
– Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán của TCPH:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
+ Số TK: 0341006971888
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Hải Dương
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 10/11/2015
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN SCL
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường
– Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2015
– Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 15h ngày 10/11/2015.
– Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 04/12/2015.
– Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 11/12/2015.
– Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: 15/12/2015.
– Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành