GTH: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

23/10/2015 17:59

Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu
Nội dung cụ thể:
+ Mã quyền mua: MIRGTH151
+ Mã ISIN quyền mua: VNMIRGTH1510

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 13/11/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 09/12/2015)
+ Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 600.000 cổ phiếu
+ Giá phát hành: 10.000 đồng
+ Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 1 cổ phiếu mới)
+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
Phương án làm tròn: Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không đặt mua hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
+ Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 287 cổ phiếu . Cổ đông B được quyền mua cổ phiếu tương ứng: 287*1/4=71,75 cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được quyền mua thêm 71 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng.
+ Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 13/11/2015 đến ngày 01/12/2015.
Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần.
+ Quy định về chứng khoán đặt mua:
Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/11/2015 đến ngày 04/12/2015.
Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
+ Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế, địa chỉ: Lô 77, Phạm Văn Đồng, Vỹ Dạ, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế.
+ Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán của TCPH:
Tên chủ tài khoản: CTCP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế
Số TK: 55110000165817
Nơi mở TK: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên HuếLịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 10/11/2015
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN GTH
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế
– Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2015
– Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 15h ngày 10/11/2015.
– Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 13/11/2015 đến ngày 01/12/2015.
– Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 11/11/2015 đến ngày 04/12/2015.
– Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: 08/12/2015.
– Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177
+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành