VTV: Trả cổ phiếu thưởng đợt 2 năm 2015 do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

23/10/2015 17:59

– Lý do và mục đích:
Trả cổ phiếu thưởng đợt 2 năm 2015 do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
Nội dung cụ thể:
Trả cổ phiếu thưởng đợt 2 năm 2015 do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:
Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (Người sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, coi như không được phát hành.
 Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là (1.000*1/3)=333,3 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 333 cổ phiếu. Trong trường hợp này, 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ, coi như không phát hành.
Địa điểm thực hiện: 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng, địa chỉ: số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền
– Tỉ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
– Thời gian thanh toán: 10/12/2015
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng, địa chỉ: số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu tư ngày 10/12/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 09/11/2015
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.