CCL: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

12/11/2015 18:00

Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 5%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị và số cổ phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
– Ví dụ: cổ đông A đang sở hữu 25 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1, cổ đông sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu mới tương ứng là 25*1/20=1,25 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 01 cổ phiếu mới, số cổ phần lẻ thập phân phát sinh là 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/12/2015
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.