TH1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và năm 2014

18/11/2015 18:18

– Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu để trả  cổ tức năm 2013 và năm 2014
– Tỷ lệ thực hiện: 7,5% (người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 75 cổ phiếu mới), trong đó:
 + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013: 5 %
 + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014: 2,5 %
–     Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ:  Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
  Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 110 cổ phiếu. Với tỷ lệ cổ tức 7,5%, cổ đông sẽ nhận được cổ tức bằng cổ phiếu mới là: 110 x 7,5% = 8,25 cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông Nguyễn Văn A chỉ được nhận 8 cổ phiếu và 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
–  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam – 46 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ)dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 09/12/2015.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.