NTW: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

29/12/2015 17:50

Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
– Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được chuyển nhượng cho Công đoàn Cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch mua lại với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tiền bán cổ phiếu sẽ được chuyển trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ.
– Ví dụ: Vào ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 theo phương án phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ thông qua, cổ đông A được phát hành 77,5 cổ phiếu. Vậy theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ như trên, số cổ phiếu mà cổ đông A thực nhận là 77 cổ phiếu và 0,5*10.000=5.000 đồng.  
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở Công ty – KCN Nhơn Trạch, đường Trần Phú, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) và phải xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 02/02/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.