UPC: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

06/01/2016 17:54

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Tỷ lệ thực hiện:  1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 03/2016
Địa điểm thực hiện:                  
+ Tại văn phòng Công ty cổ phần Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.
+  Địa chỉ: số 221 Võ Thị Sáu, Phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu.
Nội dung họp:
+  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
+  Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.
+  Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và đề xuất Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
+  Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động và tổ chức Công ty.
+  Một số vấn đề khác (nếu có).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD).Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 24/02/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.