IFS: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

17/02/2016 18:14

Lý do và mục  đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
Tỷ lệ thực hiện:  1cổ  phiếu – 1 quyền biểu quyết 
Thời gian dự kiến thực hiện: ngày 12/04/2016 (thứ 3).
Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của công ty tại lô 13, KCN Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Nội dung họp:
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015;
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Kê khai và chi trả cổ tức cho các cổ đông và thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các năm 2017 – 2018;
+ Tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
+ Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát thay thế;
+ Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ  của Công ty;
+ Yêu cầu chấp thuận của ĐHCĐ đối với vấn đề liên quan và các vấn đề khác phát sinh (nếu có);
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 15/03/2016
Trường hợp TVLK, tổ  chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.