SVT: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015

18/02/2016 18:10

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015
Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
Thời gian thực hiện: Dự kiến 23/04/2016
Địa điểm thực hiện: 252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, Thành phố Hồ Chí Minh
   NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
– Danh sách đề cử chủ tọa  đoàn
– Danh sách đề cử thư ký  đoàn
– Danh sách Ban kiểm phiếu
– Phát biểu khai mạc và Báo cáo của Hội đồng quản trị
– Báo cáo của Ban (Tổng) Giám đốc: Kết quả hoạt động năm 2015 & Kế hoạch SXKD năm 2016
– Báo cáo của Ban kiểm soát: thẩm  định tình hình tài chính & hoạt động SXKD năm 2015
Thông qua các Tờ trình :
– Về phương án xử lý/phân phối lợi nhuận năm 2015
– Về tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2016
– Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016
– Về việc sửa đổi, bổ  sung Điều lệ Công ty
– Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 16/03/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.