BMI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

19/02/2016 17:52

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Tỷ lệ phân bổ quyền:   1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
Thời gian thực hiện:        Từ 7h30 đến 12h00 ngày 29/04/2016.
Địa điểm họp: Phòng họp lầu 5, Trụ sở Tổng CTCP Bảo Minh, 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Nội dung họp:
+     Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2015 được kiểm toán và Phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2016;
+     Báo cáo của HĐQT;
+     Báo cáo của Ban kiểm soát;
+     Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+     Thông qua việc thay thế TVHĐQT.
+     Những vấn đề khác có liên quan. 
+     Thông qua Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. 
*Ghi chú: Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo:
+     Thư mời họp
+     Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu,
+     Giấy CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận uỷ quyền tham dự Đại hội).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 22/03/2016.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.