MTA: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

01/03/2016 17:55

– Lý do và mục đích: Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
–     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
–     Thời gian thực hiện: Dự kiến từ  7h30’ đến 11h30’ ngày 07/05/2016 (Thứ 7)
–     Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, khách sạn BMC, số 6 Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh
–     Nội dung đại hội:         
 + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính của công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng Giám đốc năm 2015;
+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 12/04/2016.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.