TA9: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

15/04/2016 18:38

– Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu và Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Nội dung cụ thể:
1.     Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 1:0,25 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ  phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
– Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 255 cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 25% (hay tỷ lệ thực hiện quyền 1:0,25) thì số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 255 x 0,25/1 = 63,75 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cỏ phiếu mới mà cổ đông A nhận được 63 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96, địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.
2.     Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
– Tỷ lệ thực hiện: 1:0,1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ  phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số  lượng phát hành, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không thực hiện và số vốn điều lệ mới được  đăng ký trên số cổ phần thực tế phân phối được.
– Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 255 cổ  phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 1;0,1 thì  số cổ phiếu mới cổ đông A nhận được là 255 x 0,1/1 = 25,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên, số cỏ phiếu mới mà cổ đông A nhận được 25 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. 
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96, địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trỗi, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 09/05/2016.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.