BCE: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

28/04/2016 18:34

Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện: 7% (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)
Ngày thanh toán: 30/06/2016
Địa điểm thực hiện:
–  Đối với chứng khoán lưu ký:  Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
–  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương kể từ ngày 30/06/2016 trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 8h30-11h30, chiều từ 14h00-16h30) theo địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Điện thoại: 0650. 2220888; fax: 0650. 2220886).
–  Chứng từ yêu cầu khi nhận cổ tức:
+ Đối với cổ đông là tổ chức: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, giấy giới thiệu của tổ chức và  CMND của người đến nhận cổ tức.
+ Đối với cổ đông là cá nhân: Sổ chứng nhận sở hữu cổ  phần và giấy CMND của người đến nhận cổ tức. Nếu được cổ đông ủy quyền đến nhận phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 13/06/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.