VAT: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

14/06/2016 17:48

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
–     Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
–     Thời gian thực hiện:Công ty sẽ thông báo sau
–     Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
– Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015, dự kiến cho năm 2016;
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2015;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Xem xét các vấn đề khác.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 08/07/2016.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.