TNG: Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu và Phát hành bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại đợt hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập TNGF vào TNG

28/07/2016 17:58

– Lý do và mục đích:  Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu và Phát hành bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại đợt hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập TNGF vào TNG
–     Nội dung cụ thể:
 1.     Trả cổ tức  đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu:
–     Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
–     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
+ Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2015, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2015 mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là (123×1)/10 = 12,3 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 12 cổ phiếu, còn 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2015 tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2 năm 2015 tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, địa chỉ: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và xuất trình chứng minh nhân dân.
2.     Phát hành bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại đợt hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập TNGF vào TNG
–     Tỷ lệ thực hiện: 10.000.000:23.631 (Người sở hữu 10.000.000 cổ phiếu sẽ được nhận 23.631 cổ phiếu mới).
–     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành bổ sung cho cổ đông hiện hữu của TNG sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh do làm tròn trong quá trình phân phối cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi cổ phiếu cho cổ đông TNG để thực hiện sáp nhập TNGF vào TNG sẽ được Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các đối tượng khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
+ Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận phân phối bổ sung cổ phiếu do hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập TNGF vào TNG, cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu phân phối bổ sung do hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập TNGF vào TNG mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để phân phối bổ sung cổ phiếu do hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập TNGF và TNG là (1.000 x 23.631)/10.000.000 = 2,3631 cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 2 cổ phiếu và 3.631 đồng bằng tiền mặt cho 0,3631 cổ phiếu lẻ. Số cổ phiếu lẻ này sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phân phối bổ sung do hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập TNGF vào TNG tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phân phối bổ sung do hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập TNGF vào TNG tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, địa chỉ: Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 18/08/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.