TCR: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và bằng cổ phiếu

04/08/2016 19:06

Lý do và mục đích:
a. Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu: 2 %/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 200 đồng)
– Ngày thanh toán: 16/09/2016
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ sau : KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 16/09/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.
b. Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 2% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu (nếu có): Để đảm bảo tỷ lệ cổ tức chi trả không vượt tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được Công ty làm tròn xuống 2 chữ số và mua lại với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng) để giữ lại làm cổ phiếu quỹ.
– Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2015, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.161 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được hưởng số cổ tức tương ứng là 1.161 x2% = 23,22 cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A thực nhận sau khi làm tròn là 23 cổ phần và số tiền được nhận là : 0,22 x 10.000 = 2.200 đồng
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ sau : KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận cổ đông. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp pháp.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 22/08/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.