SBT: Tạm ứng cổ tức niên độ 2015-2016 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

16/09/2016 17:49

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức niên độ 2015-2016 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
1.     Tạm ứng cổ tức niên độ 2015-2016 bằng cổ phiếu:
−     Tỷ lệ thực hiện: 6% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 06 cổ phiếu mới).
−     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
−     Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 888 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là: 888*6%=53,3 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ nhận thêm là 53 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,3 cổ phần bị hủy bỏ.
−     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính và văn phòng kinh doanh Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; Văn phòng kinh doanh: Tầng 1 – 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
2.     Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu:
−     Tỷ lệ thực hiện: 24% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 24 cổ phiếu mới).
−     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
−     Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A đang sở hữu 888 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận thêm số cổ phần là: 888*24%=213,1 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ nhận thêm là 213 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,1 cổ phần bị hủy bỏ.
−     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính và văn phòng kinh doanh Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (Trụ sở chính: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;  Văn phòng kinh doanh: Tầng1 – 62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp.
Đề nghị các TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các  thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh).
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 14/10/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên lưu ký là chính xác và đã được Thành viên lưu ký xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên lưu ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.