L61: Chốt danh sách để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015

16/09/2016 17:46

– Lý do và mục đích: Chốt danh sách để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015
– Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có ) sẽ được chuyển cho (thưởng) Công đoàn Công ty cổ phần Lilama 69-1.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 957 cổ phiếu. Với tỷ lệ phát hành cổ phiếu là 100:8, ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận (957×8)/100=76,56 cổ phiếu mới. Như vậy, theo nguyên tắc trên, ông Nguyễn Văn A sẽ được nhận 76 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,56 cổ phiếu sẽ được chuyển cho (thưởng) Công đoàn Công ty cổ phần Lilama 69-1.
– Địa điểm thực hiện:
 + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài Chính Kế toán CTCP Lilama 69-1 (L61) theo địa chỉ sau: Số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 07/10/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.