BLI: Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

08/11/2016 17:50

Lý do và mục đích: Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.
a/ Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015:
– Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 2,4% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền nhận cổ tức, cứ mỗi 1000 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 24 cổ phiếu mới).
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ:
+ Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống hàng đơn vị.
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Bảo Long mua làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu) và trả cho các cổ đông tương ứng bằng tiền mặt.
– Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 7.302 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu này là 175 cổ phiếu                 (7.302*24/1000 = 175,25 làm tròn xuống hàng đơn vị là 175) và tiền mặt tương ứng là 2.500 đồng (0,25*10.000 = 2.500 đồng).
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (địa chỉ: 193-203 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM) – là đơn vị được Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long ủy quyền thực hiện –  xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu, Giấy ủy quyền (nếu có).
 b/ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:
– Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRBLI161
– Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua:VNMIRBLI1611
     (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 01/12/2016 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 28/12/2016)
– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 8.800.000 cổ phiếu
– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 1.000:176 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 1000 quyền được mua 176 cổ phiếu mới).
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Phương án làm tròn: Đối với số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, số lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết và số lượng cổ phần lẻ sẽ do ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phân phối cho các đối tượng khác theo mức giá chào bán tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu,
– Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 7.302 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được thực hiện quyền trong đợt chào bán này là 1.285 cổ phiếu (7.302*176/1.000 = 1.285,152 làm tròn xuống hàng đơn vị 1.285 cổ phiếu).
– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 01/12/2016 đến ngày 16/12/2016.
+ Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 01/12/2016 đến ngày 23/12/2016.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (địa chỉ: 193-203 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM) – là đơn vị được Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long ủy quyền thực hiện, nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm vào tài khoản của Bảo Long –  xuất trình chứng minh nhân dân, Giấy giới thiệu, Giấy ủy quyền (nếu có).
– Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long.
+ Số TK: 156.01.0126637.0006.
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch.
+ Địa chỉ: 50 -52 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM
– Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 23/11/2016.
Trường hợp TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA BLI
   –  Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long
   –  Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2016
STT NỘI DUNG THỜI GIAN
1 Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ 01/12/2016 đến ngày 16/12/2016
2 Thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu : Từ 01/12/2016 đến ngày 23/12/2016
3 Thành viên lưu ký nộp Danh sách đặt mua và chuyển tiền đặt mua cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM. Chậm nhất ngày 27/12/2016
4 Tài khoản CNVSD nhận tiền đặt mua:
+  Số hiệu tài khoản: 119.10.00.007873.7
+  Tên tài khoản: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 +  Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi  nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.