VC7: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

04/11/2016 17:49

– Lý do và mục đích: Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ  sở hữu
– Tỷ lệ thực hiện: 8:3 (Người sở hữu 8 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo phát hành đủ số 3.000.000 cổ phiếu, tăng đủ vốn lên 110 tỷ đồng, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được Công ty mua lại từ các cổ đông làm cổ phiếu quỹ với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn mua cổ phiếu quỹ của Công ty là từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Theo Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2016, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại ngày 30/06/2016 là 4.052.451.732 đồng).
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu mới phát hành thêm,cổ đông A hiện đang sở hữu 900 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là: (900:8)x3=337,5 cổ phiếu, làm tròn xuống là 337 cổ phiếu, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được Công ty thực hiện mua lại từ cổ đông A (với giá 10.000 đồng/cổ phiếu) để làm cổ phiếu quỹ.
–  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Xây dựng số 7 – Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý  đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 28/11/2016.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.