DLG: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

04/11/2016 17:53

Lý  do và mục đích: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Nội dung cụ thể:
–  Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRDLG161
–  Mã ISIN của  đợt phát hành quyền mua: VNMIRDLG1611
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 08/12/2016 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 10/01/2016)
–  Số lượng chứng khoán phát hành: 199.186.117 cổ phiếu
–  Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
–  Tỷ lệ thực hiện: 1:0,908753344994017
–  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
+ Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ  phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ  mỗi 01 quyền mua sẽ được mua 0,908753344994017 cổ  phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống sẽ bị hủy.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
+ Số cổ phiếu do các cổ  đông không thực hiện quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị (HĐQT) tiếp tục chào bán theo các hình thức sau:
·     HĐQT giao cho tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện mua lại theo cam kết bảo lãnh (tối đa 100.000.000 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu được tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện mua lại sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
·     Số lượng cổ phiếu nằm trong phạm vi cam kết bảo lãnh nhưng không được mua lại bởi tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ được HĐQT phối hợp với tổ chức bảo lãnh phát hành chào bán tiếp cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu được tiếp tục chào bán trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
·     Số lượng cổ phiếu nằm ngoài phạm vi cam kết bảo lãnh sẽ được HĐQT chào bán tiếp cho các nhà đầu tư có nhu cầu (kể cả các cổ đông hiện hữu có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu được tiếp tục chào bán trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
– Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là: (584:1) x 0,908753344994017  = 530,7119 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được nhận số cổ phiếu làm tròn xuống là 530 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,7119 cổ phiếu sẽ bị hủy.
–  Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 08/12/2016 đến ngày 30/12/2016.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
–  Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 08/12/2016 đến ngày 05/01/2017.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
–  Địa điểm thực hiện:
+  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, Phường Trà Bá, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai), (điện thoại: 059.3748367; Fax: 059.3747366).
–  Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+  Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
+  Số tài khoản: 1006689149
+  Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – CN Hồ Chí Minh.
Đề nghị TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 07/12/2016
Trường hợp TVLK, tổ chức mở  tài khoản trực tiếp gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp là chính xác và đã được TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà  đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA DLG

–  Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

–  Ngày Đăng ký cuối cùng :  05/12/2016

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

1

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

08/12/2016 đến 30/12/2016

2

Ngày TVLK nộp báo cáo tổng hợp chuyển nhượng quyền mua

04/01/2017

3

Thời gian đăng ký  và đặt mua cổ phiếu :

08/12/2016 đến 05/01/2016

4

Thành viên lưu ký  nộp Danh sách đặt mua và chuyển tiền đặt mua cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam– Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Chậm nhất 15h ngày 09/01/2017

5

Tài khoản chuyển tiền  đặt mua:

– Tên đơn vị: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

– Số TK: 119.10.00.007873.7

– Mở tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam–Chi  nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa