DTN: Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016

05/12/2016 17:52

– Lý do và mục đích:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016
–     Nội dung cụ thể:
 1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
– Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau đến cổ đông
– Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất – Số 670 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
– Nội dung họp:
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2016 và kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đã chi năm 2016 và  dự chi năm 2017;
+ Chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
+ Các vấn đề khác của đại hội (nếu có).
2. Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
– Tỉ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
– Thời gian thanh toán: 19/01/2017
– Địa điểm thực hiện:
  + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất – Số 670 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/01/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý  đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 04/01/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.