AAM: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2016, Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

29/12/2016 17:47

Lý do và mục đích:
1.     Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2016;
2.     Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
Nội dung cụ thể:
1.     Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2016
–     Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
–     Thời gian thực hiện: Ngày 16/03/2017;
–     Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Thủy sản Mekong – Lô 24, Khu Công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.
–     Nội dung họp: Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016, xem xét phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Xem xét và phê duyết các tờ trình của Hội đồng quản trị.
2.     Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
–     Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
–     Ngày thanh toán: 16/03/2017
–     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với CK đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
+     Đối với CK chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thủy sản Mekong (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/03/2017 và xuất trình CMND.
Đề nghị các TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh).
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 13/02/2017

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên lưu ký là chính xác và đã được Thành viên lưu ký xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên lưu ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.