HHA: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

16/03/2017 18:14

– Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: 28/04/2017
– Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà – Số 672 Ngô  Gia Tự – Phường Đức Giang – Quận Long Biên  – Thành phố Hà Nội
– Nội dung họp:
+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doan năm 2016, kế hoạch năm 2017;
+ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;
+ Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Tờ trình thù lao Hội  đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Tờ trình kế hoạch thù  lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2016 – 2017;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
+ Các nội dung khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Đại hội.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 14/04/2017.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.