SSN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Xin ý kiến bằng văn bản

27/03/2017 18:32

Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và Xin ý kiến bằng văn bản
Nội dung cụ thể :   
1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
– Tỷ lệ thực hiện:
+ Cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
–  Thời gian thực hiện: Ngày 12/05/2017
–   Địa điểm thực hiện: 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
–   Nội dung họp:   
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát.
+ Thảo luận và biểu quyết các nội dung:
.     Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
 .    Phân phối lợi nhuận năm 2016;
.    Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
.     Kế hoạch cổ tức năm 2017;
.     Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
.     Chọn đơn vị kiểm toán niên độ tài chính năm 2017;
.     Chủ trương hợp tác đầu tư phát triển dự án;
+ Các nội dung khác.
2.     Xin ý kiến bằng văn bản về việc mua nhà và diện tích đất tương ứng của tầng trệt, lửng, lầu 5, 6, 8 tại số 49 Pasteur và số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để phát triển dự án cao ốc văn phòng:
–     Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
–     Thời gian thực hiện:
+     Ngày gửi thư (dự kiến): 28/04/2017 
+     Thời gian nhận thư (dự kiến): Từ ngày 28/04/2017 – Chiều 10/05/2017
+     Ngày tổng hợp ý kiến (dự kiến): 10/05/2017
·     Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc mua nhà và diện tích đất tương ứng của tầng trệt, lửng, lầu 5, 6, 8 tại số 49 Pasteur và số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để phát triển dự án cao ốc văn phòng
·     Địa điểm thực hiện: 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 27/04/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.