DZM: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

11/04/2017 18:18

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ.
Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời ĐHĐCĐ.
Nội dung họp: 
+ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017;
+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Thông qua phương án chi trả cổ tức;
+ Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK  đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 04/05/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.